Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja


Obowiązkowe zgłoszenie dziecka do szkoły do dnia 8 marca 2024 r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klas I na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenia dziecka należy dokonać do dnia 8 marca 2024 roku.

 

Postępowanie rekrutacyjne do szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły od dnia 11 marca 2024 r.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W dniach od 11 marca do 29 marca 2024 r. rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły. Do dnia 19 kwietnia 2024 r. odbywać się będą posiedzenia komisji rekrutacyjnych w szkołach.

W dniu 23 kwietnia 2024 r. w szkołach podane będą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. W terminie od dnia 24 kwietnia do dnia 29 kwietnia 2024 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły. W dniu 30 kwietnia 2024 r. znane będą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Rekrutacja do klasy sportowej
w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5
im. Janusza Korczaka w Krapkowicach

Do klasy sportowej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły oraz dzieci spoza obwodu szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Nabór dzieci do klasy sportowej odbędzie się w dniach od dnia 11 marca do dnia 22 marca 2024 r. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej odbędzie się do dnia  10 kwietnia 2024 roku.

 

Kryteria rekrutacji

Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz liczba punktów odpowiadająca każdemu kryterium:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 10 pkt;

2) szkoła znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania kandydata - 9 pkt;

3) kontynuacja nauki kandydata w zespole szkół lub w zespole szkolno-przedszkolnym - 8 pkt;

4) w obwodzie szkoły zamieszkuje rodzina wspierająca rodziców /opiekunów prawnych kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki – 6 pkt;

5) w obwodzie szkoły znajduje się miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów kandydata (pracy wykonywanej na podstawie umowy z kodeksu pracy, umowy cywilnoprawnej, miejsce wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej  lub miejsca prowadzenia gospodarstwa rolnego) - 5 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.

 

  Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do szkół podstawowych
dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły od dnia 3 czerwca 2024 r.

 

Pobierz:

PDFUchwała Nr XXVI 320 2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dn 28 02 2017 w...pdf (248,68KB)
PDFZarządzenie 1301-2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie określenia te...pdf (147,55KB)